Tsuyoshi Nakamura 

聖家族(日光連山)(SEIKAZOKU-NIKKO RENZAN)

 

秋映日光(SHUEI NIKKO)

霊峰(REIHO)

 

富士(FUJI)

聖響(華厳の滝)(SEIKYO-KAGON WATERFALL)

芳春(山桜)(HOSHUN-YAMAZAKURA)