Tsuyoshi Nakamura 

秀望日光(SHUBO NIKKO)

 

 

赫・桜島(TERASHI-SAKURAJIMA)

秋明日光(SHUMEI NIKKO)

 

清響(SEIKYO)

気吹(KIBUKI)

 

神龍日光(東照宮)(SHINRYU NIKKO TOSHOGU)